رونمایی از کتاب مسائل روز مدیریتی و علمی در صنعت حلال:

رونمایی از کتاب مسائل روز مدیریتی و علمی در صنعت حلال

اساتید پیشکسوت و برگزیده اولین کنگره ملی غذای حلال:

سرکار خانم دکتر گیتی کریم(استاد پیشکسوت برگزیده اولین کنگره ملی غذای حلال)

سرکار خانم دکتر انوشه شریفان(استاد نمونه برگزیده اولین کنگره ملی غذای حلال)

جناب آقای دکتر امیرعلی انوار(استاد مترجم برگزیده اولین کنگره ملی  غذای حلال)

سرکار خانم دکتر سیده عاطفه مستقیم(صنعتگر برگزیده اولین کنگره ملی غذای حلال)

جناب آقای دکتر محمد رضا احسانی

جناب آقای دکتر مهدی سیدین اردبیلی

جناب آقای دکتر هوشنگ نیکوپور

جناب آقای دکتر نوردهر رکنی 

جناب آقای دکتر ناصر حقوقی راد

 جناب آقالی دکتر مهرداد قوامی 

جناب آقای دکتر عباسعلی مطلبی

سرکار خانم دکتر کیانوش خسروی دارانی

جناب آقای دکتر علی میثاقی

جناب آقای دکتر افشین آخوند زاده بستی

جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین مظهری