معرفی کنگره

موسسه جهانی حلال در سال ۲۰۰۷ به منظور گسترش فرهنگ حلال تاسیس شد و پس از تصویب استاندارد غذای حلال توسط سازمان همکاریهای اسلامی در سال ۲۰۱۰ فعالیت های خود را به بخش های جدیدی از تبیین علم حلال، مقررات حلال و اخلاق حرفه ای حلال توسعه بخشید.

سازمان همکاری های اسلامی در برگیرنده ۵۷ کشور عضو می باشد که در آنها یا اکثریت مردم یا اقلیت قابل توجهی از مسلمانان تشکیل
می شود. در خانواده سازمان، موسسات مختلفی مشغول فعالیت هستند که می توان به برخی از آنها مانند بانک توسعه اسلامی، اتاق بازرگانی و صنایع اسلامی و مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی اشاره نمود.

حلال دارای دو بخش فقهی و علمی است که مواد غذایی را در امر مبانی حلال از نظر انطباق با موازین شرعی و روش های علمی کمک
می نمایند.

مهم ترین هدف علم حلال گسترش فرهنگ حلال در بین مسلمانان و جوامع غیر مسلمانی که دارای اقلیت مسلمان دارند می باشد. موضوع حلال هم به عنوان یک باور دینی و هم به عنوان یک استاندارد برتر مطرح می باشد.

هدف جهانی حلال فراهم آوردن زمینه های لازم برای تشخیص محصولات حلال از غیر حلال می باشد. این امر با تدوین رویه هایی برای کنترل تولید، انبار داری، حمل و نقل و مصرف حاصل می گردد و در این راه کلیه استاندارد های علمی منطبق با شریعت اسلامی مورد
بهره برداری قرار می گیرند تا استاندارد حلال را به عنوان یک استاندارد برتر به جهان معرفی نمایند.

آموزش و پژوهش در امر حلال، نمونه برداری و آزمایش محصولات به منظور اطمینان از حلیت آنها و صدور نشان حلال از جمله اقداماتی هستند که برای گسترش فرهنگ حلال و علم حلال مورد استفاده قرار می گیرند.

اجرای صحیح استاندارد غذای حلال سازمان همکاریهای اسلامی به توسعه استانداردهای حلال برای سایر بخش ها مانند دارو و
آرایشی-بهداشتی، کمک به تدوین مقررات در کشورهای عضو سازمان، تجارت محصولات حلال و کمک به تدوین مقررات تجارت جهانی در زمینه حلال از دیگر اهداف موسسه جهانی حلال می باشد.