کمیته دانشجویی

ریاست کمیته دانشجویی: 

دکتر محمد نعیم آبادی( دکترای دامپزشکی)

اعضای کمیته دانشجویی:

-مهندس لیلا خوشبوی لاهیجانی (دستیار دکتری علوم ومهندسی صنایع غذایی)

-مهندس فاطمه کلاته سیفری(دستیار دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی)

-مهندس مبینا پویا منش(دستیار دکتری بهداشت مواد غذایی)

-مهندس فاطمه سلیمی(دستیار دکتری بهداشت مواد غذایی)

-مهندس هلن عفتیان(دستیار دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی)

-مهندس نگین احمدی(دستیار دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی)

-مهندس ستاره عظیم زاده(دستیار دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی)

-مهندس مریم کارگر(دستیار دکتری علوم صنایع غذایی)

-مهندس زهرا سادات حمزه آهی (کارشناسی ارشد صنایع غذایی)

-مهندس سوگند حیدری(کارشناسی ارشد صنایع غذایی)

-مهندس شیوا طاعتی(کارشناسی ارشد صنایع غذایی)

- خانم مهسا رهنما(دانشجوى دکتراى دامپزشکى)