کمیته علمی

ریاست کمیته علمی:

دکتر سید امیر علی انوار (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دبیر علمی:

دکتر حامد اهری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

اعضا ی کمیته :
-دکتر پرویز آبرومند (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر افشین آخوندزاده (عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر غلامحسن اسدی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر محمدرضا احسانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

-دکتر عباس احمدی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

-دکتر سارا اله یاری بیک (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سید امیر علی انوار (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-‌دکتر امیرحسین جاوید (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر واقف حسین(عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران)

-دکتر سیدابراهیم حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر امیرحسین حقیقتی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر کیانوش خسروی دارانی (عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور)

-دکتر جواد رزمی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سهراب رسولی (عضو هیات علمی واحد ارومیه)

-دکتر نور دهر رکنی (عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر محمدتقی زهرایی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

-دکتر مهدی سیدین (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

-دکتر انوشه شریفان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر انعام شکری (نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آزمایشگاه های دامپزشکی ایران)

-دکتر بهاره شمشادی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر شهربانو عریان (عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)

-دکتر حمید عزت پناه (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر زهره غنوی ( معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال)

-دکتر بابک غیاثی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر محمدرضا فاطمی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مریم قراچورلو (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مهرداد قوامی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

- دکتر محمد قهدریجانی (معاونت فرهنگی و دانشجویی و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر شاپور کاکولکی (عضو هیات علمی سازمان شیلات ایران)

-دکتر گیتی کریم (عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر علی ماشینچیان مرادی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر عباسعلی مطلبی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر علی میثاقی (عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر مریم میزانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر پیمان مهستی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر فرشته نعمت الهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)

-دکتر مهدی هدایتی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

-دکتر مسعود هنرور (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سیده شیما یوسفی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر اشرف حاج حسینی(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)

-دکتر انعام شکری(رئیس مرکز آموزش فرآورده های گوشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی)

--دکتر سید فرزاد طلاکش(دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران)

-دکتر ژاله خوشخو(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)