هیئت رئیسه کنگره

دکتر مهرداد قوامی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

                                                                                           

 

 

دکتر بهروز جنت(ریاست مرکز تحقیقات حلال وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور)

                                                                                               

 

 

دکتر سید هدایت حسینی(ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم و تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

                                                                                                                     

 

 

دکتر سارا اله‌یاری بیک(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

                                                                                                                       

 

 

دکتر سید امیر علی انوار(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

                                                                                              

 

 

 

‌‌