شورای سیاست گذاری

-ریاست شورای سیاست گذاری:

-دکتر سید هدایت حسینی(ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم و تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

-اعضای شورا:

-دکتر مهرداد قوامی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-‌‌‌‌دکتر محمدحسین شجاعی(مشاور سازمان ملی استاندارد ایران) 

-دکتر زهرا پیراوی ونک(رئیس پژوهشکده غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد)

-دکتر بهروز جنت(مدیر کل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو)

-دکتر مسعود هنرور(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مریم میزانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر زهره غنوی(معاون دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی،  بهداشتی و حلال)

-دکتر مریم قراچورلو(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر عباسعلی مطلبی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر نوردهر رکنی(عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر گیتی کریم(عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

-دکتر کیانوش خسروی دارانی(عضو هیأت علمی انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور)

-دکتر محمد رضا احسانی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سید مهدی سیدین (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

- دکتر سارا اله یاری بیک (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سید امیر علی انوار(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر حامد اهری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر حسین باخدا (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)   

-دکتر علی محمد ترکاشوند (معاونت دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مصطفی پناهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر بهروز اکبری آدرگنی (سازمان غذا و دارو)

-دکتر انعام شکری(ریاست دانشگاه علمی کاربردی صنعت غذا)

-دکتر جواد میرزائی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

-دکتر محمد احمدی(عضو هیئت علمی گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت الله آملی)

-دکتر محمدابراهیم رحیمی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)

-دکتر انعام شکری(رئیس مرکز آموزش فرآورده های گوشتی دانشگاه جامع علمی کاربردی)

-دکتر سید فرزاد طلاکش(دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران)

-دکتر انوشه شریفان (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

- دکتر زهره غنوی( سازمان ملی استاندارد ایران)

- دکتر ساسان بابایی کفایی(عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات )