کمیته اجرایی کنگره

ریاست کمیته اجرایی:

دکتر سارا اله‌ یاری بیک(عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات)

دبیر اجرایی:

مهندس لیلا خوشبوی لاهیجانی(دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

اعضای کمیته اجرایی:

- دکتر معصومه غضنفری(دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی PhD  ،اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی ، سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تهران ، ایران ) 

-مهندس هلن عفتیان(دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

-مهندس شیدا احسان نیا(دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

-مهندس فاطمه سلیمی (دستیار دکتراى بهداشت مواد غذایی)

-مهندس نادیا احمدی (دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

-مهندس فاطمه وفامهر(دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

-مهندس هدى چایچى (کارشناسى ارشد صنایع غذایى)

- خانم مهسا رهنما(دانشجوى دکتراى دامپزشکى)

-مهندس حورا حسینی (کارشناس ارشد صنایع غذایی)

-مهندس فاطمه خلج(کارشناس ارشد صنایع غذایی)

-مهندس فاطمه بخشی پور (دستیار دکترای علوم ومهندسی صنایع غذایی)

- مهندس سعید پایداری (کارشناس ارشد صنایع غذایی)