شورای هماهنگی اساتید

 

دبیر شورای هماهنگی اساتید :

مهندس نگین احمدی (دستیار دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی)